ROF

El reglament d’organització i funcionament és el document institucional del centre en què es concreten les normes d’organització, participació i convivència que garanteixen els mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets dels alumnes i dels seus deures, les estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb especial esment als processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius, així com les correccions que corresponguin per a les conductes que incompleixen les normes de convivència.

ROF