UOEP 23/24

Aquest equip promou de forma gradual les xarxes de suport en relació amb el centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.

Especialista

Nom

Orientadora

Maria Porquer

PT

Maria Antònia Bonnín

PT

Maria Victòria Camacho


María Casella

PT

Patrícia Amer Reina

AL

Rosa Maria Martí
M. Magdalena Ferriol

PTSC

Marta Bibiloni