PIC

El Pla d’Igualtat i Coeducació és el document que, dins del Pla de Convivència, recull el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació que tenen com a objectiu la implementació de la Coeducació i la igualtat en la pràctica pedagògica del centre educatiu, facilitant la prevenció de la violència, assetjament i discriminació per motius de gènere i diversitat sexual. Pretén ser un document operatiu que ha de contemplar el compromís públic de la comunitat educativa amb els objectius establerts a la normativa vigent.

El Pla d’Igualtat i Coeducació dels centres docents forma part del projecte educatiu i els objectius s’han de reflectir en els procediments establerts en el reglament d’organització. La programació general anual ha de recollir les actuacions previstes per a la consecució dels objectius del Pla d’Igualtat i Coeducació que per a aquell curs es consideren prioritaris. El Pla d’Acció Tutorial ha d’integrar les mesures incloses en el Pla d’Igualtat i Coeducació adreçades a proporcionar als alumnes habilitats socials i emocionals de prevenció de la violència de gènere i LGTBI fòbica.

PIC