PIC

El Pla d’Igualtat i Coeducació és el document que, dins del Pla de Convivència, recull el conjunt
d’estratègies i pautes d’actuació que tenen com a objectiu la implementació de la Coeducació
i la Igualtat en la pràctica pedagògica del centre educatiu, facilitant la prevenció de la
violència, assetjament i discriminació per motius de gènere i diversitat sexual. Pretén ser un
document operatiu que ha de contemplar el compromís públic de la comunitat educativa
amb els objectius establerts a la normativa vigent.

El Pla d’Igualtat i Coeducació dels centres docents forma part del projecte educatiu i els
objectius s’han de reflectir en els procediments establerts en el reglament d’organització. La
programació general anual ha de recollir les actuacions previstes per a la consecució dels
objectius del Pla d’Igualtat i Coeducació que per a aquell curs es consideren prioritaris. El Pla
d’Acció Tutorial ha d’integrar les mesures incloses en el Pla d’Igualtat i Coeducació adreçades
a proporcionar als alumnes habilitats socials i emocionals de prevenció de la violència de
gènere i LGTBI fòbica.

PIC