PALIC

El Programa d’acolliment lingüístic i cultural recull els procediments d’actuació del centre i les mesures organitzatives i curriculars, per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de llengua catalana i, si també fos el cas, de llengua castellana.
Inserit en el Pla d’Atenció a la Diversitat i/o el Projecte Lingüístic de Centre, el PALIC recull els elements de planificació necessaris perquè l’alumnat d’incorporació tardana adquireixi la competència lingüística de la llengua catalana (i castellana si és el cas), i conegui el vocabulari bàsic i científic de matemàtiques, del coneixement social i natural, així com les característiques culturals, lingüístiques i històriques de les Illes Balears.

PALIC