Equip Directiu 23/27

  • Director: Ramon Àngel Quetgles Ramis
  • Cap d’estudis: Jesús Martínez Valladares
  • Secretària: Margalida Gual Gayà

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

  • Preferiblement a primeres hores o bé amb cita prèvia.

Competències Equip Directiu