Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document en què s’estableix el tractament de les llengües d’ensenyament als centres educatius. El projecte lingüístic ha de reflectir l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana. El PLC s’ha de publicar a la pàgina web oficial del centre.
Aquest projecte ha d’incloure l’organització de les llengües d’ensenyament del centre i pot incorporar l’ensenyament en llengües estrangeres.

Projecte Lingüístic de Centre (Fassers)