Pla Digital de Centre

El PDC (Pla Digital de Centre) és un instrument que afavorirà i impulsarà l’ús dels mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge com en la gestió i comunicació del centre, amb l’objectiu final de contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat. Aquest instrument formarà part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), el projecte de direcció i la Programació General Anual (PGA).

PDC