Concreció Curricular

La concreció curricular del centre és el document que desenvolupa, completa, adequa i concreta el currículum oficial a cada centre docent, i que forma part del projecte educatiu. Suposa l’establiment d’un marc comú, acordat pel claustre, que defineixi les línies educatives del centre i que doni coherència i continuïtat a les programacions docents que en formen part, al llarg de tota l’etapa educativa.

Concreció Curricular LOMLOE

Vegeu Programacions docents a Documentació Ed. Infantil i Ed. Primària