Programació General Anual

La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

PGA 15-16  PGA 16-17  PGA 17-18  PGA 18-19  PGA 19-20  PGA 20-21  PGA 21-22  PGA 22-23 PGA 23-24