Pla d’Acció Tutorial

En el Pla d’Acció Tutorial (PAT) es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el professorat pel que respecte a la tutoria i a l’orientació.

En el PAT s’han de tenir com a referents els següents àmbits d’actuació:
– L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.
– La coordinació educativa entre el professorat dels equips docents.
– La coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat.
– La dinamització del grup classe i la gestió de l’aula respecte a la convivència.

PAT