Carta de compromís

El Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’article 26 explicita:

Article 26
Carta de compromís educatiu

 1. Els centres educatius han de redactar una carta de compromís educatiu que tindrà com a objectiu potenciar la comunicació, la participació,
  la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació de l’alumnat.
 2. Aquest document ha de contenir els compromisos que s’acorden entre la família i el centre educatiu per establir la cooperació entre les dues
  parts.
 3. Els continguts de la carta s’han de consensuar amb la participació de la comunitat educativa i han de ser aprovats pel consell escolar. Cada
  centre educatiu ha d’elaborar la seva carta de compromís educatiu d’acord amb el projecte educatiu respectiu.
 4. Qualsevol modificació de la carta ha de ser aprovada pel consell escolar.
 5. La carta de compromís educatiu podrà ser signada per la direcció del centre i pels pares o mares o el tutor legal de l’alumne.

Per això al CEIP S’Hort des Fassers s’ha elaborat, amb el consens i participació de tota la comunitat educativa, el següent document que ha estat aprovat per Claustre i definitivament per Consell escolar en data 25 de gener de 2024 i finalment signat per l’aplicació escolar individualment per part de les famílies.

En el següent enllaç trobareu el document traduït al castellà.