Renovació de direcció

Aquest passat mes de febrer es va dur a terme l’avaluació de la tasca desenvolupada per direcció al llarg del període 2019-2013.

L’avaluació ha consistit en l’emplenament de qüestionaris tant pel sector de famílies, com del sector de professorat. A més, s’han realitzat entrevistes individuals de la inspectora titular del centre, la Sra. Carme Martorell i d’un altre inspector acompanyant, el Sr. Gabriel Timoner, amb tots els integrants dels diferents òrgans de representació de la comunitat educativa: AMIPA, Consell Escolar, CCP i Equip directiu.

El resultat de tot plegat ha estat molt positiu i s’ha proposat una renovació per al desenvolupament de la funció directiva a Ramon Àngel Quetgles Ramis, per al període 2023-2027.

En aquesta tasca de direcció serà acompanyat pel mateix equip directiu que hi ha actualment: Jesús Martínez Valladares, com a Cap d’estudis i Margalida Gual Gayà, com a secretària.

En aquesta infografia interactiva podreu consultar els apartats més destacats del projecte de direcció i en aquest enllaç podreu consultar el document complet en PDF